Realkredit

Ordliste

Hvad betyder de mange ord?

Afdrag

Den del af terminsydelsen, der bruges til at nedbringe lånets restgæld.

Afdragsform

De mest almindelige: Annuitet er stigende afdrag med faldende renter, lige store bruttoydelser. Serie er lige store afdrag med faldende renter, faldende brutto/nettoydelser. Mix-lån er 60 % annuitet, 40 % serie, lige store nettoydelser, faldende bruttoydelser. Rentetilpasningslån er variabelt forrentet lån, hvor renten er fast en periode. Afdrages som annuitet.

Best Execution

Hvis man spørger Finanstilsynet betyder det ” et krav om, at værdipapirhandlere, der udfører ordrer på vegne af deres kunder, skal tage alle rimelige skridt for at opnå <u>de bedst mulige resultater</u> for deres kunder”.

Bidrag

Den del af terminsydelsen, som går til administration og reservefonde. Bidraget kan trækkes fra i skat. Fradraget opgøres automatisk af kreditforeningen. Bidraget beregnes af restgælden. Tidligere blev det beregnet af hovedstolen.

Boliglån

Et boliglån kan være et realkreditlån, men det kan også være et banklån med pant i boligen.

Dagskurs

Dagskurs er lig med indfrielseskurs. Dagskurs bruges under kurs cirka 100,15 (kursen, for hvornår dagskurs er den bedste indfrielsesmetode, varierer på grund af for eksempel genplaceringsrenten).

Differencerente

Der findes tre typer indfrielse af obligationer: Opkøb og aflevering af obligationerne til kreditforeningen.
Opsigelse til kurs 100 til termin.
Pari straks (pari straks er lig med kurs 100 med det samme (imaginær indfrielse)).
Hvilken af de tre benævnte metoder, der anvendes, afhænger af kursen på obligationen på indfrielsen, samt hvilken placeringsrente der kan opnås. Indfrielsesmetode er valgfri for låntager. (Se under dagskurs, terminsopsigelse, pari-straks)

Diskonteringsrente

Diskonteringsrente anvendes til beregning af de samlede nettoydelsers nutidsværdi. Som diskonteringsrente anvender vi det nye låns effektive renteprocent efter skat.

Effektiv renteprocent

Den effektive rente angiver prisen på lånet. I den effektive rente medregnes obligationsrente, kurstab, bidrag, kurtage og stiftelsesprovision. Den effektive rente er inklusiv rentes rente.

Eurolån

Eurolån er en fællesbetegnelse for de forskellige låntyper, som Realkredit Danmark tilbyder i valutaen euro. Realkredit Danmark tilbyder som udgangspunkt samme låntyper i euro som i kroner.
Fastkursaftale

Fastkursaftale

Udbetaling: Betyder, at obligationerne udbetales med det samme. Pengene placeres herefter til pengemarkedets satser frem til udbetalingstidspunktet (check med din bank eller kreditforening: Der kan være forskelle i placeringssatser).
Indfrielse: Betyder, at obligationerne indfries med det samme. Pengene lånes til pengemarkedets satser frem til indfrielsestidspunktet (check med din bank eller kreditforening: Der kan være forskelle i lånesatser).

Forfaldsdag

Den dag hvor terminsydelsen forfalder. Den rettidige betalingsdato ligger senere, men bliver der ikke betalt til tiden, bliver morarenterne beregnet allerede fra forfaldsdagen.

Fondskode

Alle obligationer har et nummer blandt andet til brug for handel på Københavns fondsbørs. Nummeret er entydigt.

Hovedstol

Det oprindeligt lånte beløb. Undtaget dog kontantlån, hvor hovedstolen er det udbetalte beløb. Det lånte beløb er oprindelig obligationsrestgæld * kurs / 100.

Indexlån

Et lån, hvor restgælden bliver reguleret efter udviklingen i det almindelige løn- eller prisniveau.

Indfrielsesgebyr

Ved indfrielse af lån betales for hvert lån et indfrielsesgebyr til det realkreditinstitut, hvor lånet i sin tid er optaget.

Indfrielsestilbud

Tilbud på indfrielse af lånet og oversigt over, hvad det koster at indfri lånet.

Inkonventerbare lån

Lån, der kun kan indfries ved indlevering af obligationer

Kontant hovedstol

Den kontante hovedstol udgør det oprindeligt udbetalte beløb.

Kontant restgæld

Den kontante restgæld er den gæld, som lånet ville være nedbragt til, hvis udbetalingskursen havde været 100. Ved førtidig indfrielse er det kursværdien af obligationsrestgælden, der tilbagebetales.

Kontantlån

Lån hvis hovedstol er lig kursværdien på de solgte obligationer. Kursudsving på obligationerne påvirker ikke hovedstolen, men mængden af obligationer, der skal sælges (obligationsrestgælden). Kursudsving inden udbetaling vil påvirke den kontante renteprocent og ydelsen på lånet. Der gives skattefradrag for kurstabet, fordi det er indeholdt i den kontante renteprocent. Ved konvertering med kursgevinst til følge beskattes gevinsten. Gevinsten opgøres som forskellen mellem den kontante restgæld og obligationsrestgælden.

Kontantrenteprocent

Renten på et kontantlån. I den kontante renteprocent er kurstab/kursgevinst fra obligationssalget regnet med.

Konverterbare lån

Et konverterbart lån er et lån, hvor låntager har ret til at indfri til kurs 100.

Kursgevinstbeskatning

Kursgevinster beskattes ikke for private låntagere, dog er undtaget kontantlån. Her beskattes forskellen mellem den kontante restgæld og kursværdien af obligationsrestgælden. På eurolån beskattes tillige en eventuel valutakursgevinst både for private og selskaber. For selskaber A/S og ApS beskattes kursgevinster altid. Ikke alle skatteregler er beskrevet her.

Kurspoint

Eksempel: forskellen mellem kurs 90 og 91 er et kurspoint, hermed 1 %.

Kurstabsfradrag

Kontantlån optaget før den 19. maj 1993 kunne frem til 1. januar 1996 indfries og få fradrag for et eventuelt kurstab. Fradraget blev fordelt over det nye låns restløbetid. Efter 1. januar 1996 kan et sådant kurstab videreføres til et nyt lån, dog med betingelser. Nyt lån skal have mindst samme restløbetid som gammelt lån, og det nye lån skal kunne dække indfrielsen af det gamle lån.

Kursværdi

Kursværdien er obligationsrestgælden ganget med kursen og divideret med 100.

Kurtage

En omkostning ved køb eller salg af obligationer. Kurtage beregnes som en promillesats af obligationernes kursværdi. Denne promille er som regel 15 + 1 promille kursskæring.

Lånesagsgebyr

Gebyr for lånesagen. Dette gebyr opkræves som regel kun, hvis lånet bliver udbetalt.

Løbetid

Antal år fra lånet udbetales til det udløber.

Margingaranti

Garanti for tinglyst pantebrev uden anmærkninger eller med acceptable anmærkninger. Garantien dækker forskellen mellem nyt og gammelt lån + 5 % tillæg til omkostninger.

Mindsterente

Beregnes af Københavns Fondsbørs som en brøkdel af gennemsnittet af effektive renter på udvalgte obligationer. Som hovedregel kan der ikke optages lån med en nominel rente, der er lavere end mindsterenten.

Morarente

Strafrente ved for sen terminsindbetaling. Bevirker endvidere, at prioritetskunde status mistes.

Nutids værdi

Værdi i nutids kroner. Værdien beregnes ved at tilbagediskontere amortisationen med den effektive rente efter skat.

Obligationshovedstol

Oprindeligt lånte obligationsbeløb.

Obligationslån

Kommer af det latinske ord obligatus (juridisk binding) og er lån, som udbetales i obligationer. Den kontante udbetaling er kursværdien af de solgte obligationer. Rente og ydelse varierer i forhold til den kontante udbetaling. Det er derfor ikke muligt at se den reelle rente på et obligationslån, medmindre udbetalingskursen er 100.

Obligationsrenteprocent

Renten på obligationen. Kaldes også kuponrente, rentefod eller pålydende rente.

Obligationsrestgæld

Restgælden på et obligationslån. Ved førtidig indfrielse er det kursværdien af restgælden, der skal betales. Ved konverterbare obligationer, maksimalt kurs 100 + 2-5 måneders (fire kreditor terminer) opsigelse, 5-11 måneder (to kreditor terminer).

Obligationstermin

Den dato hvor kreditor modtager rentebetaling og udtrækning fra realkreditinstituttet. Typisk fire gange om året.

Officiel kurs, alle handler

Københavns Fondsbørs udregner hver dag gennemsnitlige handelskurser. Alle handler er et vægtet gennemsnit af handelskurserne.

Opsigelsesfrist

Opsigelsesfrist er den dato, hvor lånet senest kan opsiges.

Pari-straks

Pari-straks betyder kurs 100 med det samme. Dette betyder imidlertid kun, at bidragsbetalingen stopper (tjek med din kreditforening) (se yderligere forklaring under differencerente).

Prioritetskunde

Realkredit Danmark giver kunder rabat og lettere låneadgang, når man er blevet prioritetskunde. For at blive prioritetskunde skal man have betalt sin termin til tiden i to år.

Prioritetsstilling

Prioritetsstilling er den tinglyste rækkefølge af lånene.

Provenu

Provenu er det kontante plus/minus beløb, som fremkommer ved forskellen mellem indfrielsen inklusiv omkostninger og udbetalingsbeløbet.

Pålydene rente

Den på obligationen påtrykte renteprocent.

Refinansiering

Refinansiering betyder, at nyt lån udbetales til indfrielse af eksisterende lån. Herved ændres renten til renten på nyt lån.

Rentetilpasning

Se refinansiering.

Rentetilpasningslån

Et kontantlån baseret på obligationer med kort løbetid, hvor renten er variabel. Renten og dermed terminsydelsen bliver tilpasset ved hver rentetilpasning. Undtaget er BoligXlån, som er obligationslån.

Reservefondsandel

Lån optaget før 1972, hvor der er indbetalt til reservefonden.

Serielån

Alle afdrag er lige store. Ydelsen er faldende. Serielån ydes på nuværende tidspunkt ikke som Realkreditlån, men det kan være en god ide for stærke økonomier til banklån.

Stiftelsesprovision

Stiftelsesprovision opkræves af kreditforeningen, som etableringsudgift til delvis dækning af lovpligtige reservekrav. Stiftelsesprovision på gamle lån modregnes i nyt låns stiftelsesprovision. Ejerboliger og fritidshuse er fritaget for stiftelsesprovision.

Stående lån

Lån uden afdrag. Hele lånet afdrages sidste termin.

Terminsopsigelse

Ved terminsopsigelse betales fuld ydelse frem til termin inklusiv bidrag. Obligationsejer skal adviseres mindst to måneder før næste termin for 4 kreditorterminers lån og fem måneder før termin for halvårlig kreditortermin. Er der mindre end to måneder til næste termin, er opsigelsesfristen derfor næstfølgende termin (maksimalt fem måneder for 4 terminers lån, maksimalt 11 måneder for 2 terminers lån ). Terminsopsigelse kombineres som regel med kurssikring af udbetalingen frem til indfrielsestidspunktet.

Uafhængig

Jf. lov om Finansielle rådgivere og boligkreditformidlere må vi ikke kalde os ”uafhængig”, når vi modtager provision.  Vi er derfor ikke uafhængige, da vi modtager provision fra vores samarbejdspartnere Realkredit Danmark/Danske Bank, BRF kredit samt Totalkredit/Totalbanken. Du kan dog være sikker på, at vi stadig har samme interesse, nemlig den bedste og billigste finansieringsløsning, uanset leverandør af lånet.Årsagen til, at vi modtager provision fra vores samarbejdspartnere er ganske enkel: Vi udfører en stor del af det arbejde de ellers skulle have foretaget for eksempel: Rådgivning om realkredit lån: lånetype, rentepct., løbetid, omlægning af anden gæld til realkredit osv. (som kreditorforening/bank så selvfølgelig fraskriver sig)
Bestilling af det korrekte lånetilbud når det er relevant
Gennemgang af lånetilbud/ indtastning i vores beregningssystem – hvis fejl/ændringer – sørger vi for nyt tilbud
Tjek på forbehold i lånetilbud / f.eks accept af rykning på ejerpantebrev
Gennemgang af lånetilbud med dig
Aftale om udbetaling af nyt lån samt indfrielse af nuværende lån/ gennemførsel
Gennemgang af afregning for omlægningen

Årlige omkostninger procent (ÅOP)

I ÅOP medregnes obligationsrente, kurstab, bidrag kurtage, stiftelsesprovision, tinglysningsgebyr, lånesagsgebyr og stempelafgift

Tjørnebakken 1
4400 Kalundborg

© 2024 RealRåd ApS

Designet af NORDICDNA